„Młody Polski Ziemniak”

W dniu 3 lipca 2022 r. na zorganizowanym festiwalu „Młody Polski Ziemniak” w miejscowości Tuczna przekazane zostały informacje na temat realizacji operacji pod tytułem „Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych, służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu”. przez Grupę Operacyjnej BAZYDRILL . Udzielono porad w zakresie renowacji łąk i pastwisk biorąc pod uwagę pierwsze spostrzeżenia wynikające z obserwacji pierwszych doświadczalnych podsiewów wykonanych w 2021 roku.

1

2

3