A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020


Informacja na temat operacji realizowanej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020

Umowa nr: 00025.DDD.6509.00143.2019.03

Tytuł:

Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu

Źródła finansowania operacji: EFRROW, krajowe środki publiczne, środki własne

Całkowity koszt operacji: 987888,12

Czas realizacji: 10.02.2021 – 30 11.2022


Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, sześciu rolników (3 z powiatu białostockiego, 1 z powiatu bialskiego, 1 z powiatu parczewskiego oraz 1 z powiatu ryckiego); przedsiębiorca: Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Zawadach, oraz 2 ośrodki doradztwa rolniczego: LODR i PODR

Lokalizacje operacji: Zawady (gmina Zawady); Bokinka Królewska (gmina Tuczna), Jasionka (gmina Parczew), Podwierzbie (gmina Ryki)

Celem operacji jest poprawa efektywności podsiewu użytków zielonych oraz jakości i ilości paszy dla zwierząt poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych w siewniku oraz zastosowanie w mieszankach nasiennych (oprócz traw i bobowatych), także gatunków z grupy ziół. Celem następczym jest ochrona gleb, wód i klimatu.

Główne zadania do zrealizowania i oczekiwane rezultaty: 1) Budowa prototypu udoskonalonego siewnika do podsiewu wyposażonego w innowacyjny redlicowy system wysiewający z regulacją głębokości siewu (lepsze warunki kiełkowanie nasion oraz wschodów i wzrostu siewek), w urządzenie wyczesujące obumarłe części roślin (tzw. otwarcie gleby), w mieszalnik nasion i skrzynię nawozową (jednoczesny wysiew nasion i nawozów), w GPS do kontroli trakcji podczas siewu. 2) Wykonanie podsiewu (wprowadzenie nasion w darń przy użyciu w/w siewnika, bez konieczności stosowania pełnej uprawy) w 6 lokalizacjach, na 2 typach gleb, w 3 terminach (wykazanie przydatności prototypu do podsiewu w różnych warunkach glebowych i terminach wykonania zabiegu: wiosennym, letnim i późno-jesiennym), dwiema mieszankami nasiennymi, w tym wzbogaconą ziołami (większa wartość i smakowitość paszy). 3) Ocena efektów podsiewu w oparciu o określone parametry roślinne (wzrost i rozwój siewek, ilość i jakość plonowania) oraz glebowe (zawartość azotu mineralnego i węgla organicznego).

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji

W wyniku realizacji operacji nastąpi poprawa efektywności podsiewu użytków zielonych poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych w siewniku oraz poprawa plonowania runi i jej jakości poprzez zastosowanie mieszanek traw, bobowatych i ziół. Wykazana zostanie także przydatność zaproponowanego prototypu do podsiewu w różnych warunkach glebowych i terminach wykonania zabiegu. W trakcie realizacji projektu zostaną zweryfikowane następujące założenia: innowacyjne rozwiązania dzięki zastosowaniu redlicowego systemu wysiewu (niezależnie od wyrównania powierzchni) zapewnią bardziej precyzyjny siew nasion na określoną głębokość i lepsze wschody siewek oraz ich instalację, mniejsze straty wilgotności gleby, wyższą wydajność i lepszą jakościowo paszę, bogatszą w wartościowe gatunki traw, bobowatych i ziół, a w konsekwencji umożliwią pozyskanie produktów mięsnych i mlecznych o lepszych walorach smakowych i żywieniowych, większą wydajność pracy poprzez jednoczesny wysiew nasion i nawozów, a dodatkowo mniejsze straty azotu do wód poprzez lepsze wykorzystanie składników nawozowych przez trawy oraz bardziej precyzyjny ich wysiew; lepszą ochronę gleb przed procesami nadmiernej mineralizacji (zwłaszcza na glebach organicznych) bowiem w wyniku udoskonalonej technologii podsiewu powstanie użytek zielony bez konieczności stosowania pełnej uprawy. Fakt ten pozytywnie wpłynie na sekwestrację węgla organicznego w glebie.

Odziaływanie operacji będzie szczególnie widoczne w rejonach Polski (podlaskie i lubelskie), gdzie notuje się duży udział UZ w strukturze UR i związaną z tym produkcję zwierzęcą oraz znaczny udział gleb organicznych. Nie mniej jednak oddziaływanie tej operacji będzie miało zasięg ogólnokrajowy oraz europejski, zwłaszcza w krajach o zbliżonych warunkach klimatycznych.