Informacja na temat demonstracji prototypu siewnika do podsiewu użytków zielonych w ramach realizacji operacji BAZYDRILL pt. „Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych, służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu”.

W dniu 9 czerwca 2022 roku,  podczas sesji plenarnej oraz I sesji terenowej II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze pt. „Przestrzeń kulturowa i środowisko przyrodnicze na tle zmian klimatu”, organizowanej w dniach 09-10. Czerwca 2022 w Kazimierzu Dolnym - zaprezentowano innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych, służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu. Konferencję patronatem honorowym objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Patronat medialny objęła Telewizja Polska SA

Pokaz praktyczny podsiewu 1

Pokaz praktyczny podsiewu 2

Podczas sesji plenarnej, kierownik projektu dr hab. Halina Lipińska, prof. uczelni wygłosiła wykład na temat w/w operacji, prezentując niestosowane dotychczas na terenie Polski rozwiązania techniczne zastosowane w siewniku. Poinformowała  wszystkich uczestników konferencji, że pomysłodawcą i konstruktorem prototypu jest przedsiębiorca p. Zygmunt Babiński, Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Zawadach. Prototyp i efektywność jego działania oceniane są w ramach projektu BAZYDRILL finansowanego z działania M16 „Współpraca”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Liderem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu.

Pokaz praktyczny podsiewu 3

Podczas sesji terenowej zaprezentowano prototyp w trakcie wykonywania zabiegu podsiewu na pastwiskach dla koni w Stajni Wylągi, położonej na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Podsiew wykonano specjalną mieszanką nasienną traw „DSV Country-Horse 2118 Dosiew Końskie greeny” udostępnioną przez partnera konferencji OginskiGroup.

Pokaz praktyczny podsiewu

POKAZ PROTOTYPU

Prezentacja prototypu siewnika wpisała się idealnie w cele konferencji, wśród których  była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego, biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zagospodarowania przestrzennego obszarów miejskich i wiejskich oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego na tle zmian klimatu. Referat plenarny pt. Zmiany klimatyczne a europejski zielony ład” wygłosił prof. dr hab. Doktor Honoris Causa multi Andrzej Kotecki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Pokaz technologii związanej z prototypem

W podsumowaniu konferencji stwierdzono, że była ona ważną platformą do dyskusji na temat problemów związanych z gospodarowaniem przestrzenią z uwzględnieniem zasobów przyrodniczych oraz ich ochroną w Polsce i Europie. Zaprezentowane, najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie łąkarstwa, gospodarki przestrzennej, ochrony i kształtowania krajobrazu mają ogromną szansę znaleźć zastosowanie w praktyce i przyczynić się nie tylko do poprawy dobrobytu ludzi, ale również do opracowania skutecznych metod ochrony środowiska i zarządzania zasobami przyrodniczymi zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Dzięki konferencji przybliżono najnowsze osiągnięcia techniki i wiedzę z tego zakresu, co umożliwi ich wykorzystanie w praktyce zarówno w badaniach naukowych, jak i przedsiębiorstwach czy w jednostkach samorządu terytorialnego.

Prezentacja  prototypu przez konstruktora

Konferencja realizowana była hybrydowo, umożliwiając uczestnictwo łącznie 94 osobom, 70 stacjonarnie oraz 24 online. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele – pracownicy naukowi wszystkich uczelni rolniczych w Polsce, tj. z Poznania, Olsztyna, Szczecina, Krakowa, Rzeszowa, Wrocławia, Chełma oraz z Lublina, nie tylko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który reprezentowali również studenci, ale także z Politechniki Lubelskiej, UMCS oraz KUL, Wśród gości zagranicznych udział brali pracownicy naukowi z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach oraz z Kijowa na Ukrainie. W konferencji aktywnie uczestniczyli także pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Wśród partnerów należy wymienić MECHANIKA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH - ZYGMUNT BABIŃSKI w Zawadach k. Białegostoku, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, RDOŚ w Lublinie, PIORiN w Lublinie, OginskiGroup, Stajnia Wylągi

Prototyp  siewnika do renowacji łąk i pastwisk