Informacja na temat operacji realizowanej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020

Umowa nr: 00025.DDD.6509.00143.2019.03

Tytuł:

Innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu

Źródła finansowania operacji: EFRROW, krajowe środki publiczne, środki własne

Całkowity koszt operacji: 987888,12

Czas realizacji: 10.02.2021 – 30 11.2022

Więcej